Въпроси и отговори

Arrow

Какви видове заеми отпускате?

Предоставяме бизнес ипотечни заеми за оборотни средства и за инвестиции, мостово финансиране и финансиране по Програма Косме+ и Програма БРОД

Описание на различните финансови продукти може да откриете тук.

Arrow

На какви условия трябва да отговаря фирмата ми, за да бъда предварително одобрение заем?

Фирма регистрирана и оперираща в България, с дейност незабранена от закона и с подходящо обезпечение.

Arrow

На какви условия трябва да отговаря предлаганото обезпечение?

Приемливо обезпечение е недвижим имот в големите градове в страната, без тежести и чиято пазарна стойност покрива минимум 130% от размера на финансирането.

Arrow

Може ли да бъде финансирана фирма с просрочия в ЦКР?

При Косме+ и БРОД не е възможно, а за останалите продукти, може да получите финансиране в зависимост от продължителността и размера на просрочието.

Arrow

Какъв е лихвеният процент по заема?

Минималния годишен процент е 10% според риска на проекта и обезпечението.

Програма Косме+ предлага преференциален годишен лихвен процент 3m EURIBOR + 5,7%

Програма БРОД предлага преференциален годишен лихвен процент 6m EURIBOR + 5,7%

Arrow

Предоставяте ли гратисни периоди по заемите?

Да. За детайли по сроковете, може да разгледате секция продукти.

Arrow

Колко време е необходимо за да бъде одобрена заявката ми за финансиране?

Получавате предварително одобрение до 24 ч. от изпращането на онлайн заявката.

Arrow

Колко време е валидно предварителното одобрение?

Предварителното одобрение ще е в сила до 2 седмици от датата на изпращането му на посочения от Вас имейл в онлайн заявката за финансиране.

Arrow

Колко време е необходимо, за да сключа договор за заем след като получа предварително одобрение?

До 2 работни дни след предоставяне на копия на всички документи, доказващи данните от онлайн заявлението. Предоставянето на копия от документите става по електронен път на loan_requests@creditex.bg , а в деня на подписване на договора за заем - в оригинал.

Arrow

Какво следва след като подпиша договора за заем?

След подписване на договора за заем, пред нотариус се учредява ипотека върху имота за обезпечение. В зависимост от готовността Ви с документите за това (данъчна оценка, скица и други), ипотеката може да се учреди и в деня на подписване на договора за заем.

Arrow

Кога мога да получа финансирането?

Сумата на заема се превежда след като предоставите удостоверение за тежести, с първа по ред ипотека в полза на Кредитекс и при изпълнение на всички условия по договора.

Arrow

За чия сметка са разходите по учредяване на обезпечението и какви са те?

Разходите за учредяване на обезпечението по заема са за Ваша сметка и включват такси платими към:

  1. Държавни учреждения (за данъчна оценка, скица, издаване на удостоверение за тежести и др.)
  2. Нотариус за учредяване на ипотеката
  3. Кредитекс за оценка на обезпечението
Arrow

В случай, че в срока на заема възникнат проблеми във фирмата, затрудняващи обслужването на заема, възможно ли е да се предоговори погасителния план?

Да. При очаквани проблеми с изпълнение на погасителния план по договора за заем, уведомете ни своевременно и заедно ще намерим решение.

Arrow

След като погася изцяло заема си, в какъв срок ще получа съгласие за заличаване на ипотеката?

Ще получите съгласие за заличаване на ипотеката в срок от 3 работни дни от постъпването на сумата, с която заемът е изцяло и окончателно погасен и след заплащане на необходимите нотариални такси за това.