Общи условия

Общи условия за ползване на сайта

1. Увод

Този уебсайт е собственост на Кредитекс ЕООД. Кредитекс ЕООД си запазва правото да промени, премести и заличи уебсайта и/или данните и условията в него по всяко време, без предварително предизвестие, както и да променя настоящето съдържание изцяло или частично, както и да добавя ново такова изключително и само по своя преценка. С достъпа си до този сайт и информацията в него, Вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу.

2. Общи условия за ползване на уебсайта

2.1. Всяко лице, което достъпва този уебсайт, се съгласява с настоящите Общи условия. В случай, че посетителят не е съгласен с Общите условия, последният трябва да преустанови използването на уебсайта.

2.2. Информацията на уебсайта не е и не може да бъде възприемана и/или интерпретирана като правен съвет или препоръка за конкретна сделка.

2.3. С оглед действащото законодателство и конкретните параметри на индивидуални сделки е възможно конкретно сключена сделка да се различава изцяло или в определени условия от характеристиките и условията, публикувани на уебсайта.

2.4. Кредитекс ЕООД се стреми да поддържа актуална информацията на уебсайта, въпреки това не поема гаранция за верността и пълнотата на информацията, както и за навременността или безпроблемния достъп до същата. Кредитекс ЕООД не носи отговорност за грешки или пропуски в уебсайта, както и за вреди, настъпили в резултат на използването или невъзможността за използване на уебсайта, за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в него. Цялата информация на уебсайта се предоставя в съответствие с действащото законодателство, без гаранция от наша страна за нейната ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. Ползването на данните и информацията, съдържаща се в уебсайта е доброволно и по инициатива на ползвателя.

2.5. Цялата информация на уебсайта, включваща, но не ограничена до графики, текстове и връзки с други страници, подлежи на промяна без предварително предизвестие, освен ако това не противоречи на закона, договор или друг акт, издаден от или приложим за дейността на Кредитекс ЕООД, като в тези случаи се спазва процедурата описана в съответния документ.

2.6. Кредитекс ЕООД се задължава да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от посетители на уебсайта. Предоставяните лични данни се обработват в съответствие с Политиката за поверителност на обработващото дружество изготвени съобразно изискванията на Общия регламент за защита на данните, Законите за защита на личните данни и подзаконовите актове за тяхното прилагане.

2.7. С попълването на електронни форми, посетителят предоставя право на Кредитекс ЕООД да обработва личните данни за целите на преддоговорните и договорните отношения, като посетителите изрично се съгласяват с тази обработка и съхранение. С цел избягване на всякакво съмнение Кредитекс ЕООД уведомява, а посетителите се съгласяват, че всяка информация, която посетителят въведе на уебсайта, се записва и обработва след като формата, в която информацията се въвежда, е завършена.

2.8. Уебсайтът и по-конкретно Уеб базираните приложения използват различни доставчици, които могат да използват технология за проследяване и други малки текстови файлове, наричани общо „бисквитки“. Те се записват на персоналното устройство на посетителите. „Бисквитките“ се използват с цел персонализиране на потребителското изживяване и избори (напр. езикови предпочитания), както и с цел получаване на повече информация за начина на използване на уебсайта и осигуряване на безопасното му използване. Видът, събирането и използването на „бисквитки“ се осъществява в съответствие с Политиката за бисквитки.

2.9. Уебсайтът предоставя обща и детайлна информация за предлаганите услуги, контактна и търговска информация за Кредитекс ЕООД. Освен това чрез уебсайта може да се подава искане за заявяване на услуга и да се правят отделни изявление за определени услуги. Кредитекс ЕООД не носи отговорност за разминаване на информацията в публичния сайт на дружеството с информацията, предоставена на клиента в офис или клон на дружеството.

2.10. Кредитекс ЕООД Ви уведомява, че калкулираните от уебсайта стойности в секция „Кредитен калкулатор” са ориентировъчни, като прецизни цени на отделни продукти/услуги, клиентът може да получи на етап консултация с представител на Кредитекс ЕООД.

2.11. Всяка информация и функционалност е описана и структурирана в уебсайта. Кредитекс ЕООД предупреждава, че с действията си в някои зони на уебсайта, посетителите могат да заявят услуги и да подадат изявления свързани с услуги, които са обвързани с определени права и задължения. С цел избягване на грешки посетителите се задължават да се запознаят подробно с детайлите на всяка функция преди да я използват.

2.12. Използвайки уебсайта и конкретна услуга, посетителят потвърждава, че е запознат със съответната услуга и нейните условия.

2.13. В случай, че посетителят подава информация към уебсайта, посетителят декларира, че подадената информация е вярна и неподвеждаща. За подаването на невярна или подвеждаща информация, посетителят отговаря съгласно правилата на приложимото законодателство. Кредитекс ЕООД предупреждава, че в някои случаи и в зависимост от приложимото законодателство за предоставянето на невярна или подвеждаща информация може да се носи наказателна отговорност.

2.14. Дизайнът, структурата и съдържанието на уебсайта са предмет на авторско право и не може да бъдат възпроизвеждани, променяни, предавани или използвани за каквито и да е публични и търговски цели без предварително писмено разрешение на Кредитекс ЕООД. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели от уебсайта на Кредитекс ЕООД при условие, че не премахвате бележките за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Зареждането или копирането по друг начин от уебсайта на Кредитекс ЕООД не Ви дава каквото и да е право на собственост, върху която и да е програма или материал.

2.15. Забранява се използването на уебсайта с незаконни, зловредни цели или по незаконен начин, чрез които включително, но не ограничено до, се извършват хакерски или други атаки срещу уебсайта или Кредитекс ЕООД, се застрашава нормалното използване или функциониране на уебсайта, се нарушават механизмите за сигурност на уебсайта, се достъпва до непублична и необявена информация на уебсайта или по всякакъв друг начин се заобикаля, изкривява или спира нормалното функциониране на уебсайта.

3. Заключителни разпоредби

3.1. Кредитекс ЕООД може да променя периодично настоящите Общи условия без предварително уведомление, като промяната влиза в сила с обявяването й. Посетителите се задължават периодично да проверяват за промени в Общите условия, тъй като те са обвързващи за тях.

3.2. Кредитекс ЕООД може да променя периодично уебсайта без предварително уведомление, като промяната влиза в сила с обявяването/извършването й, освен ако закона, договор или друг акт, издаден от или приложим за дейността на Кредитекс ЕООД не ограничава това, като в тези случаи се спазва процедурата описана в съответния документ.

3.3. Когато в уебсайта се правят препратки към други платформи, интернет страници или услуги предоставяни от трети лица, съответните препратки се правят единствено с информативна цел и не следва да се тълкуват като гаранция или препоръка на Кредитекс ЕООД за тази информация или услуга. Кредитекс ЕООД няма достъп и не може да контролира информацията или услугите предоставяни от трети лица. Кредитекс ЕООД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

3.4. За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Общи условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища, освен ако приложимото законодателство, договорът или друг нормативен акт не уреждат друг метод за разрешаване на спорове.