Документи

Списък на документите, доказващ декларираните данни в заявката

 1. Попълнени и подписани формуляри от представляващия
  1. При кандидатстване за бизнес заем или мостово финансиране - свалете комплект формуляри
  2. При кандидатстване за заем по програма Косме+ - свалете комплект формуляри
 2. Бизнес план – описание на проекта, който ще се финансира.
 3. Копие на лична карта на представляващия и действителния собственик на фирмата
 4. Заверени копия на годишните финансови отчети за последните 2 години
 5. Текущ финансов отчет към последна актуална дата и съответните ДДС справки
 6. Лиценз/разрешение за дейността, ако същата подлежи на регулация.
 7. Документи за предлаганото обезпечение – документ за собственост, данъчна оценка, скица и удостоверение за тежести.
Заповед за вписване в регистъра на БНБ

Заповед на подуправителя на БНБ за вписване на Кредитекс ЕООД в регистъра на финансовите институции

Анекс 1 към договор по програма Косме+.

В допълнение към договора за кредит е задължително да бъде подписан анекс 1, който става неизменна част от него.

Комплект формуляри бизнес заем/мостово финансиране

Пълен комплект от формуляри необходими при кандидатстване за бизнес заем или мостово финансиране

Комплект формуляри по програма Косме+

Пълен набор от формуляри, необходими при кандидатстване за заем по програма Косме+